W ramach projektu pt.

PROMOCJA PRODUKTÓW WYTWARZANYCH PRZEZ GRUPĘ PRODUCENTÓW (MASŁO, SER TYPU MOZZARELLA, MLEKO KROWIE) ORAZ UPOWSZECHNIENIE WIEDZY O TYCH PRODUKTACH I SYSTEMIE JAKOŚCI, W RAMACH KTÓREGO TE PRODUKTY ZOSTAŁY WYTWORZONE (SYSTEM ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO)

realizowanego w ramach poddziałania 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Polmek Grudziądz Sp . z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Poddziałanie 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym.

Cel realizacji działania
Usprawnienie łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

Cel szczegółowy
Poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartści do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy i organizacje producentów oraz organizacje międzybranżowe.

Planowane efekty kampanii
Zwiększenie rozpoznawalności produktów ujętych w opisie operacji (masło, ser typu mozzarella, mleko krowie). Upowszechnianie wiedzy o tych produktach i systemie jakości, w ramach którego zostały wytworzone (system rolnictwa ekologicznego). Dotarcie do konsumenta ma na celu zwiększenie wiedzy w zakresie wysokojakościowej produkcji, a tym samym wzrost popytu na te produkty. Powinno to zapewnić zbyt tych produktów, a co za tym idzie podstawę do zwiększenia produkcji. Zaprezentowane w opisie operacji formy promocji pozwolą na przeprowadzenie kompleksowej kampanii reklamowej, realizowanej na wielu płaszczyznach. Formy reklamy będą się wzajemnie uzupełniać, co pozwoli na dotarcie do dużej grupy osób. Każda z osób będzie miała możliwość zetknięcia się z różnymi rodzajami reklamy, co zdecydowanie wpłynie na zwiększenie intensywności przekazu reklamowego.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.